Kaji Selidik

Website Quality
User Opinion
Pendapat Pengguna

Does the information from this website helpful?

Adakah maklumat daripada laman web ini membantu?

*

Did you find what information you are looking on this page?

Adakah anda menjumpai maklumat yang anda cari di halaman ini ?

*

Did you able to get information and submit the feedback for Service coverage of my area on JENDELA Map?

Adakah anda boleh mendapatkan maklumat dan menyerahkan maklum balas untuk liputan Perkhidmatan kawasan saya di JENDELA Map?

How would you rate your experience using this JENDELA Map?

Bagaimanakah anda menilai pengalaman anda menggunakan JENDELA Map ini?

*

Recommendation
Cadangan

Did you face any challenge while using JENDELA Map?

Adakah anda menghadapi sebarang cabaran semasa menggunakan JENDELA Map?

*

On a scale of 1-10, how would you rate the performance of JENDELA Map?

Pada skala 1-10, bagaimana anda menilai prestasi JENDELA Map?

*